#TurnhoutseBondgenoten


Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom gaf Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle begin december groen licht aan 45 ambitieuze projecten, waaronder het project van T'ANtWOORD; '#TurnhoutseBondgenoten'.

Maar liefst 26,8% van de Turnhoutse kinderen groeit op in armoede, 39% zijn van allochtone origine. Bij heel jonge kinderen die in armoede opgroeien, merk je vaak al op de leeftijd van 6 maanden een significante lagere ontwikkelingsscore: op cognitief gebied, qua motoriek, communicatie en op sociaal-emotioneel vlak. Op het moment dat ze naar de kleuterschool gaan, behalen ze gemiddeld een ontwikkelingsscore die kinderen uit de middenklasse al 6 maanden vroeger bereiken. Als ze naar het eerste leerjaar gaan, is die achterstand gemiddeld 9 maanden, dat is bijna 1 schooljaar.

Armoede maakt het leerproces op school moeilijker. Er zijn de materiële beperkingen zoals minder geld, een vochtig of slecht geïsoleerd huis of bijvoorbeeld ook een doktersbezoek dat wordt uitgesteld. Maar ook minder speelgoed in huis bijvoorbeeld. Bovendien gaat armoede, zowel bij ouders als kinderen, gepaard met veel onzekerheid en stress. Veel energie gaat naar overleven in moeilijke omstandigheden, waardoor de extra groei die kinderen anders wel kennen, onvoldoende kan gebeuren. Het is dus van groot belang gezinsarmoede zo vroeg mogelijk te detecteren en bestrijden. We richten ons met dit initiatief dan ook tot jonge gezinnen met schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die leven in gezinsarmoede. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak waarbij we in eerste instantie de focus leggen op 2 specifieke buurten in Turnhout: omgeving Parkwijk en de buurt rond de Smiskens.

Onze opbouwwerker legt enerzijds - naast het zelf mee actief opsporen van kwetsbare gezinnen - actief contact met de aanwezige hulp- en dienstverlenende organisaties in de betrokken wijken. Denk hierbij aan buurtgerichte jeugdwerkingen, scholen, wijkagenten, onthaalouders, buurtcomités, huiswerkbegeleiders, thuishulpen, … De opbouwwerker gaat na welke kwetsbare gezinnen door deze partners mogelijks reeds gekend zijn maar waar zij om een of andere reden moeilijk ingang vinden tot de gezinssituatie. Vanuit o.a. het aanbod van onze bestaande mobiele werkingen en het investeren in het leggen van laagdrempelige contacten en het opbouwen van de nodige vertrouwensband, zetten we in op het ontsluiten van het benodigde hulpverleningsnetwerk op maat én op tempo van het betrokken gezin.

Anderzijds brengt de opbouwwerker vanuit gedetecteerde gezinsnoden de aanwezige (buurt)partners met elkaar in contact om samen de nodige acties op te zetten. Denk hierbij aan het samenbrengen van verschillende hulpverlenende instanties die ieder vanuit zijn eigen expertise hetzelfde gezin ondersteunen maar niet of nauwelijks hun aanpak op elkaar afstemmen. Maar dit kan eveneens op wijkgericht niveau gebeuren. Denk hierbij aan het organiseren van fietslessen voor kleutertjes in de buurt waarbij scholen en burgerinitiatieven kunnen samenwerken, het opzetten van een huiswerkinitiatief voor lagere schoolkinderen, het organiseren van een uitstap of een leuke buurtactiviteit met de betrokken buurtpartners en bereikte gezinnen, …

Via dit bondgenotennetwerk werken we dus nog actiever samen met verschillende partnerorganisaties om zo het bestaande aanbod beter op elkaar af te stemmen en te zorgen voor een snelle en warme toeleiding van gezinnen in armoede naar de bestaande dienstverlening.

Benieuwd naar onze methodiek en aanpak? Neem zeker contact met ons op.

Dit project is een initiatief van T'ANtWOORD in samenwerking met Stedelijke Basisschool Parkwijk, GO! Basisschool De Smiskens, Huis van het Kind Regio in Transitie, De Frakstok, SAAMO provincie Antwerpen, Huurdersbond Steunpunt Turnhout, Ligo Kempen, Kind & Gezin lokaal team Turnhout, Villa Mescolanza, CAW De Kempen, Beweging.net Mechelen-Kempen, ABVV Mechelen-Kempen, ACV provincie Antwerpen, Solidaris provincie Antwerpen en CM regio Mechelen-Turnhout.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: