G100 Turnhout

De stem van zij die vaak onvoldoende gehoord worden!


De groep van mensen die in of nabij de armoedegrens leven, hebben het niet alleen financieel moeilijk maar worden ook geconfronteerd met sociale uitsluiting. Ze dreigen buiten de samenleving te vallen. Deze groep is zeer divers en groeit gestaag: alleenstaanden, jonge gezinnen met kinderen, eenoudergezinnen, mensen die leven van een vervangingsinkomen, werkenden met een laag inkomen, mensen met een migratieachtergrond, langdurig zieken, ouderen, …

De kloof tussen het leven van mensen in kwetsbare situaties en mensen zonder deze ervaring is groot en al te vaak worden mogelijke oplossingen bedacht zonder hen hierbij te betrekken. Het is belangrijk dat deze mensen rechtstreeks hun stem kunnen laten horen en deelnemen aan het maatschappelijk debat. Gehoord worden betekent ook gezien en serieus genomen worden. Sterke oplossingen bedenk je tenslotte samen met mensen die ervaring hebben in sociale uitsluiting.

Om hun stem kracht bij te zetten, startte T’ANtWOORD in het voorjaar 2022 in samenwerking met 10 lokale partnerorganisaties een concreet participatieproject: de G100. Na een brede bevraging bij de betrokken doelgroep bakenden we het gespreksthema af: een meer toegankelijke dienstverlening, gericht op de werking van de dienst Burgerzaken, het Welzijnsonthaal en OCMW van Stad Turnhout. Samen met de deelnemers formuleerden we concrete aanbevelingen en verbetervoorstellen.

In oktober 2022 deelden we de resultaten van dit traject met de bevoegde lokale beleidsverantwoordelijken en diensthoofden van de betrokken stadsdiensten en startten we een dialoogtraject met het lokale beleid op. Precies een jaar later, op 5 oktober 2023 nodigden we de betrokken schepenen en beleidsverantwoordelijken opnieuw uit om een toelichting te geven over hoe ze met onze geformuleerde aanbevelingen aan de slag zijn gegaan.

Een aantal van onze concrete verbetervoorstellen werden ondertussen doorgevoerd. Zo vindt er wekelijks een ‘koffie en papieren-moment’ plaats, waar inwoners die vragen hebben - op verschillende locaties verspreid in de stad - terecht kunnen bij medewerkers van diverse partnerorganisaties. Ondertussen kan er ook opnieuw aan de balie van het stadhuis een afspraak gemaakt worden met achterliggende diensten. Op een aantal beloftes blijft het nog even wachten. Zo kijken wij onder meer uit naar het snelloket dat de stad in het leven wil roepen om inwoners sneller en kwalitatiever van dienst te kunnen zijn. Uiteraard blijven wij ondertussen onze gesprekken met de betrokken beleidsverantwoordelijken verderzetten en de belangen van kwetsbare inwoners behartigen.

G100 is een initiatief van T’ANtWOORD vzw in samenwerking met SAAMO Antwerpen provincie vzw, Villa Mescolanza vzw, CAW de Kempen, Beweging.net, ACV, ABVV, De Voorzorg, Kind & Gezin, Hart boven Hard en Ligo Kempen.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: