Privacyverklaring T'ANtWOORD

GDPR wetgeving

PRIVACYVERKLARING

1. ALGEMEEN
Vzw T'ANtWOORD hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. T'ANtWOORD vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als vzw T'ANtWOORD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
T'ANtWOORD vzw – Otterstraat 114 – 2300 Turnhout
Emailadres:


2. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Je persoonsgegevens worden door vzw T'ANtWOORD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten;
- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten
- het bekomen van de nodige subsidies door de overheid, steden e.a.
- hulp kunnen bieden bij het bekomen van bepaalde tegemoetkomingen

3. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de aansluiting als bezoeker, vrijwilliger en het informeren van leden m.b.t. activiteiten
- Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de aansluiting als bezoeker, vrijwilliger.
- Medische gegevens: bijzonderheden t.a.v. de gezondheden. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de aansluiting als vrijwilliger in onze keuken.
- Foto's van door T'ANtWOORD georganiseerde activiteiten en vrijwilligers. Deze worden gebruikt ten behoeve van het informeren van bezoekers, vrijwilligers over de activiteiten .
Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

4. VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
- het verzorgen van de internet omgeving (website - facebook);
- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, email verkeer);
- het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
We hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze partijen (verwerkers van jouw gegevens) over de beveiliging van je persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij wel en niet met jouw gegevens mag doen.
Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.
Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven, kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming om je gegevens te delen met derden altijd intrekken.

5. BEWAARTERMIJN
T'ANtWOORD vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven. T'ANtWOORD vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik.

6. RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS – WAT KAN JE ONS VRAGEN?
Je hebt steeds recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

7. KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie.
(https://www.privacycommission.be/nl)

8. WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING
T'ANtWOORD vzw kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen, kondigen we dit aan op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: