Acht actiepunten

 • Een ontmoetingsruimte met een warm onthaal
 • Goed overleg
 • Samenwerking met bevoorrechte partners
 • Nadenken over de organisatie van activiteiten
 • Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid
 • Nieuwe werving en promotie
 • Een aangepaste huisvesting
 • Aandacht voor kwaliteit

Actiepunt 1

Actiepunt 2

Actiepunt 3

Actiepunt 4

Actiepunt 5

Actiepunt 6

Actiepunt 7

Actiepunt 8

De ontmoetingsruimte herinrichten

De ontmoetingsruimte is dé plek van T'ANtWOORD waar bezoekers op verhaal komen bij een tas koffie of thee. Ze vinden er een luisterend oor, maken er vrienden, doen samen leuke dingen of organiseren zelf dingen...Er is regelmatig de mogelijkheid om samen te eten. Bezoekers krijgen tips over diensten waar ze terecht kunnen.
Iedere nieuwe bezoeker, vrijwilliger, geïnteresseerde heeft in 'T ANtWOORD recht op een warm onthaal. Om dit warm onthaal te garanderen ondernemen we verschillende acties zoals:

 • onze ontmoetingsruimte heringericht (duidelijkheid van onthaal)
 • er wordt een onthaalmedewerker aangesteld
 • er wordt een aanmeldingsgesprek gedaan dat lang of kort kan zijn, afhankelijk van wat mensen willen. Het aanbod wordt voorgesteld, naam, telefoonnummer en adres/mail genoteerd om nieuwelingen op de hoogte te houden van onze activiteiten via het krantje. Wat we zo min mogelijk willen is: aparte gesprekken in aparte lokaaltjes. We houden ook geen dossiers bij van onze bezoekers. Enkel wanneer ze als vrijwilliger aan de slag gaan. (zie verder vrijwilligersbeleid)

In de ontmoetingsruimte moeten bezoekers kunnen zien wat T'ANtWOORD is, waar we voor staan en wat er op het programma staat. We maken daarbij gebruik van allerlei communicatiemiddelen: posters, een Tvscherm, het krantje, berichten...
Mensen in armoede en/of sociale uitsluiting kunnen er samenwerken met bezoekers zonder ervaring met armoede die uit solidariteit de vereniging mee uitbouwen. Door mensen met verschillende levenservaringen bijeen te brengen kunnen we leren van elkaar. Daar willen we op blijven inzetten.

Op dit moment is de ontmoetingsruimte open:
- elke namiddag in de week behalve op woensdag (sluitingsdag)
- op dinsdag en vrijdagavond en op donderdagavond als er een maaltijd is.
- elke dinsdagmiddag wordt er soep met boterhammen geserveerd.
- 2 keer per maand kan je op donderdagavond aanschuiven voor een warme maaltijd. Deze maaltijden worden door vrijwilligers bereid en geserveerd.

Je kan er ook: werken aan de computer, een wasmachine en droogkast gebruiken, een cursus volgen, een douche nemen, je voeten laten verzorgen, samen een gezelschapspel spelen, breien en naaien, deelnemen aan een praatgroep.... We gaan samen op weekend en feesten regelmatig...

We willen zo veel als mogelijk deze openingsuren bewaren.
In de ontmoetingsruimte is het verboden om alcoholische dranken te consumeren of te serveren.

Een goed bestuur en intern overleg

Algemene Vergadering
Raad van Bestuurbezoekers en vrijwilligersteam
1 logistieke hulp, 1 administratieve medewerker, 1 coördinator

Er zijn 4 verschillende soorten overleg in T'ANtWOORD. Er is een wisselwerking tussen alle niveaus, we streven naar een goede doorstroom van informatie tussen alle betrokkenen: de bestuursleden, bezoekers en vrijwilligers en het personeel.

1. De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur beheren en besturen de vereniging. Zij sturen het beleid op korte en op lange termijn. Ze nemen beslissingen over het personeel, de financiën, de huisvesting enzovoort. Het bestuur bestaat uit leden die de sociale uitsluiting zelf ervaren en mensen die niet in deze situatie zitten. We blijven streven naar een 50/50 samenstelling. De voorzitter is, samen met de coördinator, de brugfiguur tussen het bestuur, de bezoekers, de vrijwilligers en het team.

2. De Bezoekersvergadering komt elke maand samen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die met T'ANtWOORD te maken hebben aanwezig zijn: bezoekers, vrijwilligers, personeel en Raad van Bestuur. Tijdens deze vergadering worden verschillende zaken besproken. Ideeën worden uitgewisseld, informatie gegeven, mensen kunnen hun gedacht zeggen en voorstellen doen. Verschillende meningen worden naast elkaar gelegd, gewikt en gewogen. We nemen beslissingen over zaken die de bezoekers rechtstreeks aanbelangen zoals bijvoorbeeld openingsuren, activiteiten, prijzen van drank...

3. De teamvergadering: de verslagen van de Bezoekersvergaderingen, de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur worden meegenomen naar de teamvergadering. Daar wordt bekeken hoe alles in de praktijk kan worden gezet. De voorzitter neemt deel aan de teamvergadering als dit nodig en wenselijk is.
Het team:
Gaat na of de voorstellen passen in onze beleidsopties
Zoekt naar mogelijkheden tot samenwerking met andere diensten
Weegt de taaklast zowel voor vrijwilligers als voor personeel
Bekijkt of alle materialen/andere voorwaarden aanwezig zijn, draaiboeken enz...
Berekent de kostprijs van de activiteit en bepaalt daarna de prijs voor de deelname.
Verdeelt taken, brengt betrokkenen samen.
Maakt voor grote projecten een projectplan op.

4. De werkgroepen
Werkgroepen kunnen altijd worden opgezet en ontbonden voor bepaalde activiteiten. projecten of 'deelwerkingen'. Het is belangrijk om goede afspraken te maken en regelmatig te evalueren. Iemand van het personeel maakt meestal deel uit van deze werkgroepen. Zij brengt verslag uit aan het team, de Raad van Bestuur en de Bezoekersvergadering. Vaste werkgroepen op dit moment zijn:

 • De kookwerkgroep
 • De toogvergadering
 • De redactie van 't krantje
 • Mensen met een hart

Samenwerken met partners

T'ANtWOORD heeft contact met vele diensten en verenigen en dit op 3 niveaus: het lokale, het bovenlokale en het regionale. Nogal wat diensten vragen onze bijzondere aandacht omdat ze van betekenis kunnen zijn voor het welzijn van onze bezoekers. Contact kan er zijn op verschillende manieren: als lid van de Raad van Bestuur, om een project op te zetten, om structureel samen te werken, lokaal en bovenlokaal. We kiezen daarbij vooral voor duurzame samenwerkingen.

Het lokale beleid

Met de diverse diensten van de Stad Turnhout en het OCMW van Turnhout willen we nauwgezet samenwerken.

Daarnaast voelen we behoefte aan een overleg met een brede groep van partners die ook strijden tegen armoede en uitsluiting om op lokaal niveau een samenhangend beleid uit te stippelen. Deze samenwerking kan concreet zijn over 1 bepaald grondrecht (wonen, vrije tijd/cultuur, gezondheid, dienstverlening, onderwijs)of algemeen over een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld gekleurde armoede. Wij denken daarbij aan organisaties en/of deelwerkingen van: het WEB, CAW de Kempen, het Justitiehuis, den Leeuweric, 't Twijgje, CC de Warande, Villa Mescolanza, SVK en de huurderbond, LOGO, het Centrum leren en werken, het LOP, Moederzorg, Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen, het Centrum voor Basiseducatie Kempen, CGG, de mutualiteiten en huisartsenverenigingen enz.

Bovenlokaal willen we nagaan hoe we samen met de dienst Samenlevingsopbouw en het Vlaams Netwerk tegen armoede de situatie van mensen in armoede en sociale uitsluiting kunnen verbeteren...

Regionaal engageren we ons in de groep SPAAK, de groep die de verenigingen waar armen het woord nemen van Mol, Herentals, Geel en Turnhout samenbrengt.

Gepaste activiteiten

Als we activiteiten organiseren kiezen we eerder voor kwaliteit dan voor kwantiteit. Liever minder maar goed uitgewerkte acties en activiteiten dan veel maar slordig uitgewerkte activiteiten. In elke activiteit moeten bezoekers de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. Ook de vrijwilligers die mee organiseren moeten succes ervaren. Dit betekent een aangepaste, haalbare taak. Mislukkingen moeten zoveel als mogelijk worden uitgesloten. Daarom moeten we keuzes maken.
We moeten goed nadenken over wat we wel doen en wat niet om te vermijden dat we teveel van het ene en te weinig van het andere doen. Daarom willen we "wegen". Gaat het om ontmoeten, ontspannen, leren, informatie, of komen we op voor onze grondrechten? Alles moet aan bod komen. Sommige activiteiten zijn gemengd.
Het overzicht en de planning van activiteiten moet zichtbaar zijn in de ontmoetingsruimte om de betrokkenheid te verhogen. Om alles in goede banen te leiden is er nood aan nieuwe vrijwilligers.

Een vrijwilligersbeleid

De vrijwilligers nemen allerlei taken op die onze organisatie in beweging houdt. Zij bouwen de vereniging mee uit. Zonder hen zou T'ANtWOORD niet kunnen bestaan.
Maar vrijwilligerswerk biedt bezoekers ook kansen om:

 • zelfvertrouwen te winnen
 • sociale contacten op te bouwen
 • nieuwe dingen te leren
 • nuttig bezig te zijn voor en met anderen

Een vrijwilligerstaak biedt een structuur in iemands leven, ze zijn nodig, er wordt iets verwacht.
Bezoekers krijgen in T' ANtWOORD de kans om in hun vrijwiligerswerk te groeien, stap voor stap. En voor wie het is weggelegd kan er een de stap extern worden gezet, naar werk en/of vrijwilligerswerk in een andere organisatie.
Daarom willen we extra investeren in het uittekenen van een goed vrijwilligersbeleid met volgende uitgangspunten:

1. De begeleiding van vrijwilligers gebeurt van en met elkaar. Vrijwilligers en personeel leren van elkaar en vanuit respect en gelijkwaardigheid. We kiezen voor een kwaliteitsvolle opvolging die volop kansen biedt om te leren en te groeien.

2. De begeleiding gebeurt op maat. Ze wordt zowel individueel als in groep aangeboden. We vertrekken van de capaciteiten en de talenten van de vrijwilligers.

3. Er zijn niveaus in het vrijwilligerswerk:

 • Trekkers die eindverantwoordelijkheid opnemen voor tijdelijke taken
 • Vrijwilligers die tijdelijk taken uitvoeren
 • Trekkers die eindverantwoordelijkheid opnemen voor permanente taken
 • Vrijwilligers die permanent taken uitvoeren
 • Losse vrijwilligers voor acties, beperkte taken

4. Het aannemen van een vrijwilligerstaak is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Elke taak wordt beschreven. We maken ook duidelijk wat de vrijwilliger van ons kan verwachten. Alle afspraken komen tenslotte terecht in het persoonlijke vrijwilligersovereenkomst. Enkel onkosten worden vergoed. De prestaties zelf niet. T' ANtWOORD voorziet in de wettelijke bepalingen: verzekeringen enzovoort. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers de visie en de doelstellingen van T'ANtWOORD naleven.

5. Per vrijwilligers is volgend traject voorzien met de nodige begeleiding:

 • Aanmelding: waarin de mogelijkheden en wensen worden verkend
 • De start als vrijwilliger waarin het contract wordt getekend, de verwachtingen worden besproken en het onthaal wordt georganiseerd.
 • De opvolging van het functioneren

6. Er wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers.

Volgende taken worden op dit moment opgenomen:

 • Keuken, bereiden van maaltijden: 1 eindverantwoordelijke per maaltijd en 5 helpers
 • Afwas: 2 tot 3 afwassers
 • Toog: 4 namiddagen, 2 (soms 3) avonden per week: 1 eindverantwoordelijke, 1 helper, onthaalverantwoordelijke (?)
 • Onderhoud van de tuin: 1 eindverantwoordelijke, 1 helper (?)
 • Redactie van T ANtWOORDje: 1 eindverantwoordelijke, 3 redacteuren
 • Inkopen doen: 1 eindverantwoordelijke, 1 helper
 • SPAAK: 1 eindverantwoordelijke, 4 vrijwilligers
 • Was en strijk: 1 eindverantwoordelijke, 1 helper
 • Administratief werk (voornamelijk verzendingen): 2 à 3 helpers
 • Trekkers van activiteiten: breien, de Nana's, de groep Mensen met een hart,
 • Verfraaien en onderhouden van de ontmoetingsruimte: 1 eindverantwoordelijke, 1 helper
 • Verwerken van materiaal uit de zelfpluktuin.
 • ...

Per taak wordt een profiel opgemaakt voor de trekker en voor de helper. Dit gebeurt in overleg met de huidige vrijwilligers.

Verbeteren van de huisvesting

De ontmoetingsruimte wordt gebruikt door tal van organisaties: de voedselbedeling van de gezins- en gezondheidsraad, het Peuterspeelpunt, het Rode Kruis, 't Spoor, het personeel van stadsbedrijven, Vinatori.... Daarnaast doen tal van andere organisaties wel eens occasioneel een beroep op de locatie: de mensen van Samenlevingsopbouw, verenigingen voor anderstaligen, de derdewereldbewegingen enz... We merken dat deze diensten/organisaties en de mensen die ervoor werken vaak niet weten wat T' ANtWOORD doet. Daar willen we iets aan doen. Ook de afspraken over het gebruik kunnen beter.
Hopelijk investeert het stadsbestuur in de renovatie van nr. 112 (eerste verdieping) en/of zoeken zij met ons naar alternatieven voor burelen, een vergader- en gesprekslokaal elders in het gebouw. Het liefst blijven we samen onder 1 dak met ten minste de mensen van Samenlevingsopbouw maar liefst ook met de andere partners van het woonhuis.

We zorgen voor een betere herkenbaarheid aan de buitenkant van het gebouw: de aankleding van inkom en gevel, een brievenbus, bel, huisnummer.... Nu is het onduidelijk voor bezoekers welke diensten zich waar bevinden. Ook de vloer in de ontmoetingsruimte moet worden aangepakt. We bekijken wat mogelijk en/of wenselijk is.

Werving en promotie

Het woord armoede schrikt vele potentiële bezoekers erg af. Niemand wil dit label dragen omdat iedereen hard zijn best doet om uit de armoede en de sociale uitstluiting te geraken.
Daarom veranderen we onze naam in T' ANtWOORD, VERENIGING TEGEN ARMOEDE EN UITSLUITING. Ook het adres wordt aangepast: Otterstraat 114 in Turnhout.

Maar vooral willen we 30 nieuwe mensen per jaar bereiken. Om dit te realiseren werken we een wervingsplan uit met volgende aandachtspunten:

 • Acties voor meer naambekendheid naar de burgers in Turnhout en omgeving.
 • Het opfrissen van het uitzicht (lay-out en vormgeving) van het krantje van onze vereniging.
 • Een nieuwe website.
 • Een informatiepakket voor de talloze studenten die bij ons aankloppen voor informatie over armoede en sociale uitsluiting.
 • Een actieplan om nieuwe doelgroepen te bereiken: jongeren, alleenstaande mama's, de gekleurde armoede... (mensen bezoeken op de plekken waar ze komen, huisbezoeken afleggen enz.).
 • Samenwerken met de hulpverleners van OCMW's en van CAW De Kempen en om vanuit die diensten een actieve doorverwijzing te realiseren met "warme overdracht".
 • Het verspreiden van duidelijke informatie over het programma en de activiteiten in de ontmoetingsruimte en via andere mogelijke kanalen
 • Een uitnodigende buitenkant (straatkant) en een warm onthaal binnenin.

Kwaliteitszorg

Om onze dienst en hulpverlening steeds te laten groeien hechten we veel belang aan kwaliteitszorg. Hoe gaan we terugkijken en evalueren, kwaliteit meten?
Jaarlijks blikken we terug op de voorbije werking. In de diverse overlegfora van onze vereniging: de Raad van Bestuur, de Bezoekersvergadering, de werkgroepen en het team. We houden ook vinger aan de pols bij onze belangrijkste partners om ons beleidsplannen bij te sturen waar het nodig is.

Vragen die we ons zullen stellen:

 • Hebben we bereikt wie we wilden bereiken?
 • Waarom deden we het? Zijn de doelstellingen aan bod gekomen?
 • Is het personeel ingezet op de goeie manier?
 • Is de kostprijs (ook uren van mensen) in verhouding tot de resultaten?
 • Was de samenwerking met onze partners goed?
 • Moeten we bijsturen om het beter te doen?

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: